– Πράξη

Πράξη

Ο τουρισμός αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων τόσο στην Κρήτη όσο και στην Κύπρο. Οι πληροφορίες που παρέχονται για παραλίες και παράκτιες ακτές, πολλές από τις οποίες ανήκουν σε προστατευόμενες περιοχές, περιορίζεται σε έντυπα που παρέχονται από τα τοπικά γραφεία τουρισμού. Ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές μέσω εργαλείων και εφαρμογών ΤΠΕ είναι σημαντικές για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας και των τρόπων επικοινωνίας των επισκεπτών με διάφορες αρχές που χειρίζονται τις περιοχές αυτές (π.χ. Υφυπουργείο Τουρισμού Κύπρου, Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού) και τον χειρισμό των περιβαλλοντικών δεδομένων. Tο συγκεκριμένο έργο δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας πολιτικών μέσω της συμμετοχής των πολιτών στην πλατφόρμα γνώσης του έργου και συμπεριλαμβάνει την αναβάθμιση της Γαλάζιας Σημαίας, που αποτελεί το πιο διαδεδομένο σύστημα ποιότητας σε πάνω από 50 χώρες σήμερα και απονέμεται με αυστηρά κριτήρια σε οργανωμένες ακτές και μαρίνες.

Οι πληροφορίες που τώρα παρέχονται από το πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία αφορούν την ποιότητα των ακτών, αλλά δεν εστιάζουν σε άλλα χαρακτηριστικά της ακτής, όπως θέματα βιοποικιλότητας, δραστηριότητες που πραγματοποιούνται (π.χ. αθλητικές δραστηριότητες) και την κατάσταση εκτός της περιοχής κάλυψης, ενώ δεν υπάρχει η δυνατότητα ανατροφοδότησης από τους επισκέπτες. Τα εργαλεία ΤΠΕ που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου για τον σκοπό αυτό θα προσφέρουν εμπλουτισμένη πληροφόρηση στους επισκέπτες και θα δώσουν τη δυνατότητα συμμετοχής τους μέσω πληθοπορισμού. Τα εργαλεία θα υποστηρίζουν αναφορές ρύπανσης και προβλημάτων στη θαλάσσια και την παράκτια περιοχή ώστε οι αναφορές να γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο και να αυτοματοποιηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η διαδικασία αναφορών, και η επέκτασή τους σε μικρής κλίμακας μόλυνση (π.χ. πλαστικά) στο νερό και στην ακτή.

Οργανώσεις που διενεργούν ευρύ φάσμα δράσεων επιμόρφωσης, καθαρισμού, κλπ. μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν σε αυτή την πρόταση με στόχο τη βελτίωση των τρόπων αντιμετώπισης των εστιών ρύπανσης και την κατάλληλη εκπαίδευση των πολιτών. Οι συγκεκριμένες αναφορές θα απευθύνονται εστιασμένα σε δημόσιες αρχές (π.χ. Υφυπουργείο Τουρισμού) και φορείς περιβάλλοντος, όπως είναι οι δύο από τους δικαιούχους του έργου, με την εισαγωγή χρηστών διαφόρων επιπέδων (π.χ. απλός χρήσης, μέλος/εργαζόμενος περιβαλλοντολογικής οργάνωσης). Επιπλέον, θα δοθεί η δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων μεγάλου όγκου για την εξαγωγή πρόσθετων χρήσιμων συμπερασμάτων από τα δεδομένα του έργου και η επέκταση της πλατφόρμας του έργου με πρόσθετες εφαρμογές από πολίτες για σκοπούς βιωσιμότητας.

Back to top